Wednesday, July 6, 2011

Quotes from Book "Bahinabainchi Gani".....2·       “maaya BaImaa[- maa{]laI, jaSaI AaMbyaacaI saa{]laI
Aamha[-lao ko laM gaar, saaotaa {nhata taavalaI |”

·       laagao paayaalaa caTko, rstaa taapaIsanaI laala
maaJyaa maahoracaI vaaT, maalao vaaTo maKamala |”

·       naahI vaLKalaa kanha, italao gaaya mhnaU nahI
jaIlao nahI fuTo paanha, italao maaya mhnaU nahI |
jyaacyaamaQaI nahI Baava, tyaalao Ba@taI mhnaU nahI
jyaacyaamaQaI nahI caova, tyaalao Sa@taI mhnaU nayao |


Author: Bahinabai Chaudhari
Book: Bahinabainchi Gani (1952)


No comments:

Video