Thursday, January 27, 2011

Poem by Swatantryaveer Savarkar

Poem by Swatantravir Sawarkar”


1.      nao majasaI nao parta maataRBaUmaIlaa | saagara pa`aNa taLmaLlaa
BaUmaataocyaa carNatalaa tauja QaUtaaM | maI inatya paaihlaa haotaa
maja vadlaasaI Anya doSaI cala jaa{] | saRYTIcaI ivaivaQataa paahU
taiAM jananaI hRd ivarhSaMiktahI Jaalao | pair tauvaa vacana itaja idQalaoM
maaga-jya svayaoM maIca paRiYz vaahIna | tvairta yaa parta AaiNana
ivaSvasalaaoM yaa tava vacanaI | maI
jagad\nauBava yaaogao banaunaI | maI
tava AiQak Sa@ta {wrNaI | maI
yao[-na tvaro kqauna saaoiDlaoM itajalaa | saagara, pa`aNa taLmaLlaa
Sauk paMjairM vaa hirNa iSaravaa paaSaIM | hI fsagata JaalaI taOSaI
BaUivarh ksaa satata saahu yaapauZtaI | dSaidSaa tamaaomaya haotaI
gauNa saumanaoM maI vaoicayalaI Hyaa BaavaoM | kIM itanao saugaMQaI GyaavaoM
jair {wrNaI vyaya na itacyaa hao saacaa | ha vyaqa- Baar ivadyaocaa
taI Aama`vaRXavatsalataa | ro
navakusaumayautaa tyaa saulataa | ro
taao baala gaulaabahI Aataa | ro
fulabaaga malaa haya paarKaa Jaalaa | saagara, pa`aNa taLmaLlaa
naiBaM naXa~aoM bahuta ek pair pyaara | maja BartaBaUimacaa taara
pa`asaad [qao Bavya pair maja BaarI | Aa[caI JaaopaDI pyaarI
itajaivaNa nakao rajya, maja ipa`ya saacaa | vanavaasa itacyaa jair vainaMcaa
BaulaivaNao vyaqa- ho Aataa | ro
bahu ijavalaga gamataoM icattaa | ro
tauja sairtpatao | jaI sairtaa | ro
taid\varhacaI Sapaqa GaalaItaao taujalaa | saagara pa`aNa taLmaLlaa
yaa fona imaYao hsaisa inad-yaa kOsaa | kaM vacana BaMigasaI AOsaa?
tavatsaaimatvaa saaMpa`ta jaI imarvatao | iBa{]naI ka AaMglaBaUmaItaoM?
manmaataolaa Abala mhNauina fsavaIsaI | mana ivavaasanaataoM doSaI
tair AaMglaBaUmaI BayaBaItaa | ro
Abalaa na maaiJahI maataa | ro
kiqala hoM Agaistasa Aataa | ro
jaao AacamanaI ek  paLIM tauja pyaalaa | saagara, pa`aNa taLmaLlaaAuthor: Swatantryaveer Sawarkar
Book: Agninrutya

Monday, January 24, 2011

Quotes by Swatantryveer Savarkar

Quotes by Swatantryaveer Savarkar”


1.      jayaaostautao Ea`ImahnmaMgalao | iSavaaspado SauBado
svataM~atao Bagavaita | tvaamahM yaSaaoyautaa vaMdo ||QaR||
raYT/acao caOtanya maUta- taUM naIita saMpadaMcaI
svataM~atao Bagavaita | Ea`ImataI ra&aI taU tyaaMcaI
parvaSataocyaa naBaaMta taUMcaI AakaSaI haoSaI
svataM~atao Bagavaita | caaMdNaI camacama laKalaKaSaI ||
gaalaavarcyaa kusaumaI ikMvaa kusaumaaMcyaa gaalaI
svataM~atao Bagavaita | tauca jaI ivalasatasao laalaI
taUM saUyaa-cao taoja AuiwcaoM gaaMBaIya-hI taUMcaI
svataM~atao BagavataI | Anyaqaa ga`hNa naYT taoMcaI ||
maaoXa maui@ta hIM tauJaIca r]pao taulaaca vaodaMtaI
svataM~atao Bagavaita | yaaoigajana parba`mh vadtaI
jaoM jaoM Auttama Audatta Aunnata mahnmaQaur taoM taoM
svataM~atao Bagavaita | sava- tava sahcaarI haotao ||
ho AQama r@ta rMijatao | saujana paUijatao | Ea`IsvataM~atao
taujasaaizM marNa tao janana
taujavaINa janana tao marNa
tauja sakla caracar SarNa
BartaBaUimalaa dRZailaMganaa kiQaM doiSala vardoM
svataM~atao Bagavaita | tvaamahM yaSaaoyautaa vaMdo ||
ihmaalayaacyaa ihmasaaOMQaacaa laaoBa SaMkralaa
k`IDa taoqao krNyaalaa kaM taulaa vaIT Aalaa?
haoya Aarsaa ApsarsaaMnaa sarsaoM kar]Nyaalaa
sauQaaQavala jaanhvaIs~aaota taao ka gao tvaaM tyaijalaa? ||
svataM~atao | Hyaa sauvaNa-BaUimaMta kmataI kaya taulaa?
kaoihnaUrcao pauYpa raoja Gao taajaoM vaoNaIlaa
hI sakla Ea`I saMyautaa | AamaucaI maataa | BaartaI AsataaM
kaM tauvaaM ZklaunaI dIQalaI?
paUvaI-caI mamataa sarlaI
par@yaaMcaI dasaI JaalaI
jaIva taLmaLo, kaM taUM tyaijalao {ttar HyaaMcao do?
svataM~atao Bagavaita | tvaamahM yaSaaoyautaa vaMdo ||”Author: Swatantryaveer Savarkar
Book: AgninrutyaTuesday, January 18, 2011

Quotes from Book "AGNINRUTYA"


Quotes in book “Agninrutya”


1.      saunaIla naBa hoM, sauMdr naBa hoM, naBa hoM Atala Aha
saunaIla saagar, sauMdr saagar, saagar Atalaica ha
naXa~aaMhIM taaraMikta ho naBa camacama hasao
pa`itaibaMbaaMhI tasaa saagarih taaraMikta Baasao
naumajao laagao kuzo naBa kuzo jalasaImaa haoAI
naBaata jala taoM, jalaata naBa taoM saMgamaunaI jaaAI
Kara kaoNataa saagar hyaaMtauina vartaI kIM KaalaI
KaroM tasao AakaSa kaoNataoM, gauMga mataI JaalaI
AakaSaIcao taaro saagair pa`itaibaMibata haotaI
ikMvaa AakaSaI ho ibaMibataI saagarIcao maaotaI
ikMvaa AakaSaaica hoM sagaLo, kI, saagar sagaLa
Bavasaagar baaolataI pauraNaI pa`iqata PYaI jyaalaa |Author: Swatantryaveer Sawarkar
Book: Agninrutya


Thursday, January 13, 2011

THE ZOYA FACTOR


ni
BOOK REVIEW “THE ZOYA FACTOR”


Author: Anuja Chauhan
Genre: Fiction
Language: English
Pages: 509
Cost: 295 Rs.
Publisher: Harper Collins
First Published: 2008

Anuja Chauhan had very long and celebrated career in JWT advertising agency. She worked with some biggest brands in India like Pepsi, Nokia, Kurkure and others. She has worked on some very famous advertising lines such as "Yeh dil mange more", "Mera number kab ayega," "Nothing official about it," and "Oye bubbly." With “The Zoya Factor” she became a novelist. This is her first novel which was published in 2008. Her second book “Battle for Bittora” was published in 2010.
Protagonist of this book is Zoya Solanki, who is a 27 year old advertising professional. And the male protagonist is Nikhil Khoda who is Indian cricket team captain. And no prize for guessing that he is characterized on Mahendra Singh Dhoni. The author didn’t make any effort avoiding any resemblance to Dhoni. When you read the description, you can only imagine and him only. Now the story is based on a superstition of the Indian cricket team that, Zoya Solanki is a lucky charm for them! So much so that, they never lose a single match when they have breakfast with her and the one whom she kisses emerges as the Man of the Match!! And reasoning for this is that Zoya was born at the exact moment that India won the World Cup in 1983. Even Indian cricket board appoints her to travel with Indian cricket team to Australia for World Cup.
Yes, this is little hard to digest; but once you do that it is very entertaining and romantic novel to read. I read in newspaper some days back that Shahrukh Khan bought rights to make a movie based on this book. So we will see “The Zoya Factor” on screen very soon. I am eager to know the casting of the movie.
If I have to rate this movie I will give it 7 out of 10.


Saturday, January 8, 2011

Quotes from Book "RAJA SHIVCHHATRAPATI"

Quotes in book “Raja Shivchhatrapati”


1.      “ivanaaod, kavya AaiNa p`oma kra mhNaUna kQaI krtaa yaota naahI. to AMt:krNaataUnaca ]caMbaLUna yaavaM laagatM.Author: Babasaheb Purandare
Video