Tuesday, January 18, 2011

Quotes from Book "AGNINRUTYA"


Quotes in book “Agninrutya”


1.      saunaIla naBa hoM, sauMdr naBa hoM, naBa hoM Atala Aha
saunaIla saagar, sauMdr saagar, saagar Atalaica ha
naXa~aaMhIM taaraMikta ho naBa camacama hasao
pa`itaibaMbaaMhI tasaa saagarih taaraMikta Baasao
naumajao laagao kuzo naBa kuzo jalasaImaa haoAI
naBaata jala taoM, jalaata naBa taoM saMgamaunaI jaaAI
Kara kaoNataa saagar hyaaMtauina vartaI kIM KaalaI
KaroM tasao AakaSa kaoNataoM, gauMga mataI JaalaI
AakaSaIcao taaro saagair pa`itaibaMibata haotaI
ikMvaa AakaSaI ho ibaMibataI saagarIcao maaotaI
ikMvaa AakaSaaica hoM sagaLo, kI, saagar sagaLa
Bavasaagar baaolataI pauraNaI pa`iqata PYaI jyaalaa |Author: Swatantryaveer Sawarkar
Book: Agninrutya


No comments:

Video