Wednesday, July 27, 2011

Romaajya 2

ni


BOOK REVIEW “Romarajya – 2 Naples to Venice”
Author: Meena Prabhu
Genre: Travelogue
Language: Marathi
Pages: 327
Cost: 300 Rs.
Publisher: Mauj Prakashan Gruh
First Published: 2nd May 2009

This is second part of Meena Prabhu’s exploration of Italy, the ancient kingdom of the Romans. The kingdom of Romans was so vast; it couldn’t be covered in one book, so the author divided it into two books. The first part covered the area from Amsterdam to Rome itself, the heart of Roman Empire. And the second part of the book covered remaining Roman Empire which is now in Italy and spreads from Naples to Venice. As I already mentioned in earlier reviews of Meena Prabhu’s books, I like her books as she explore the nation not only as normal travelers by visiting only wonderful traveling sites. She also gives importance to the History of the place, culture of the place. She mingles with the local people and brings out the real soul of that part of the world. I always get the feeling of traveling with her while reading.
I will highly recommend this book to everyone. This is a book for anyone who is intended to visit the land of Romans, or anyone who could never be able to afford to visit these places. I can assure you everyone will get satisfaction.

If I have to rate this book, I will give it 9 out of 10.


Thursday, July 14, 2011

Quotes from Book "Bahinabainchi Gani".....4


·       “lapao k rmaacaI roKaa, maaJyaa kuM kuvaacyaa KaalaI
pauSaIsanaI gaolaM kuM kU, roKaa {GaDI paDlaI |

dovaa tauJyaabaI Garcaa, Jara Qanaacaa AaTlaa
Qana roKaacyaa ca%yaanao, tayahata ro f aTlaa |

baapaa nak ao maar} qaapaa, Asaao Ka%yaa Asaao KaaoTyaa
nahI naSaIba naSaIba, tayahataacyaa roGaaoTyaa |

Aro naSaIba naSaIba, laagao ca@k r paayaalao
naiSabaacao na{] iga%ho, tao BaI ifrta raHyalao |

raho daona laala sauKaI, hoca dovaalao maaganaM
tyaata AalaM ro naSaIba, k aya saaMgao paMcaagana |

nakao nakao ro jaaoitaYaa, nakao hata maaJaa paahU
maaJaM dOva maalao kaya, maaJyaa darI nakao yao{] !”


·       “Aro rDtaa rDtaa, Daoyao Barlao Barlao
AasaU sarlao sarlao, Aataa huMdko  {rlao |

AasaU sarlao sarlao, maaJaa malaoca [saavaa
Asaa Aasavaa ibagar, rDU nak ao maaJyaa jaIvaa |

saaMga saaMga QataI- maataa, ASaI k SaI jaadU JaalaI
JaaD gaolaM inaiGasanaI, maaMGao saavalaI {rlaI |

·       “Aalaa paHyalaa paa{]sa, iSapaDlaI Bau[- saarI
Qar~aIcaa parmaya, maaJaM mana gaolaM BarI |”Author: Bahinabai Chaudhari
Book: Bahinabainchi Gani (1952)
Saturday, July 9, 2011

Quotes from Book "Bahinabainchi Gani".....3·    “jaIva dovaanaM QaaDlaa, jalama mhnao “Aalaa Aalaa”
javha AalaM baaolaavanaM, maaOta mhnao “gaolaa gaolaa” |

dIsa Aalaa kamaamaQaI, rata naIjamaQaI gaolaI
marnaacaI naIja jaataa, jalamaacaI jaaga AalaI |

nahI sarlaM sarlaM, jaIvaa tauJaM yaonaM jaanaM
jasaa GaDlaa mau@k ama, tyaalao mhnataI ro jaInaM |

Aalaa saasa, gaolaa saasa, jaIvaa tauJaa ro taMtar
Aro jaganaM marnaM, ek a saasaacaM AMtar !

jaga jaga maaJyaa jaIvaa, AsaM jaganaM taaolaacaM
{cca gaganaasaarkM , Qar~aIcyaa ro maaolaacaM”


·       “mana vaZaya vaZaya, {Byaa paIkatalaM ZaorM
ik taI hak laa hak laa, ifrI yaotaM ipakaMvar |

mana maaok aT maaok aT, tyaalao zayaI zayaI vaaTa
jaSaa vaa%yaanaM caalalyaa, paanyaava%hlyaaro laaTa |

mana lahrI lahrI, tyaalao hataI QarI k aona?
{MDarlaM {MDarlaM, jasaM vaara vaahadana |

mana jaHyarI jaHyarI, yaacaM nyaarM ro taMtar
Aaro, [caU, saapa bara, tyaalao {taaro maMtar |

mana paaKar} paaKar}, tyaacaI k aya saaMgaU maata?
Aataa vhtaM Bau[-var, gaolaM gaolaM AaBaayaata

mana cappaya cappaya, tyaalao naahI jara QaIr
tazo vhyaIsanaI [-ja, AalaM AalaM QataI-var |

mana evaZM evaZM, jasaa Kaak saacaa danaa
mana ko vaZM ko vaZM? AaBaayaata baI maavaonaa |

dovaa, k saM dolaM mana, AasaM naahI duinayaata!
Aasaa k saa ro yavagaI, k aya tauJaI k ramata!

dovaa, AasaM k saM mana? AasaM k saM ro GaDlaM
ku zo jaagaopanaI taUlao, AsaM sapana paDlaM ||

Author: Bahinabai Chaudhari
Book: Bahinabainchi Gani (1952)Wednesday, July 6, 2011

Quotes from Book "Bahinabainchi Gani".....2·       “maaya BaImaa[- maa{]laI, jaSaI AaMbyaacaI saa{]laI
Aamha[-lao ko laM gaar, saaotaa {nhata taavalaI |”

·       laagao paayaalaa caTko, rstaa taapaIsanaI laala
maaJyaa maahoracaI vaaT, maalao vaaTo maKamala |”

·       naahI vaLKalaa kanha, italao gaaya mhnaU nahI
jaIlao nahI fuTo paanha, italao maaya mhnaU nahI |
jyaacyaamaQaI nahI Baava, tyaalao Ba@taI mhnaU nahI
jyaacyaamaQaI nahI caova, tyaalao Sa@taI mhnaU nayao |


Author: Bahinabai Chaudhari
Book: Bahinabainchi Gani (1952)


Video