Thursday, July 14, 2011

Quotes from Book "Bahinabainchi Gani".....4


·       “lapao k rmaacaI roKaa, maaJyaa kuM kuvaacyaa KaalaI
pauSaIsanaI gaolaM kuM kU, roKaa {GaDI paDlaI |

dovaa tauJyaabaI Garcaa, Jara Qanaacaa AaTlaa
Qana roKaacyaa ca%yaanao, tayahata ro f aTlaa |

baapaa nak ao maar} qaapaa, Asaao Ka%yaa Asaao KaaoTyaa
nahI naSaIba naSaIba, tayahataacyaa roGaaoTyaa |

Aro naSaIba naSaIba, laagao ca@k r paayaalao
naiSabaacao na{] iga%ho, tao BaI ifrta raHyalao |

raho daona laala sauKaI, hoca dovaalao maaganaM
tyaata AalaM ro naSaIba, k aya saaMgao paMcaagana |

nakao nakao ro jaaoitaYaa, nakao hata maaJaa paahU
maaJaM dOva maalao kaya, maaJyaa darI nakao yao{] !”


·       “Aro rDtaa rDtaa, Daoyao Barlao Barlao
AasaU sarlao sarlao, Aataa huMdko  {rlao |

AasaU sarlao sarlao, maaJaa malaoca [saavaa
Asaa Aasavaa ibagar, rDU nak ao maaJyaa jaIvaa |

saaMga saaMga QataI- maataa, ASaI k SaI jaadU JaalaI
JaaD gaolaM inaiGasanaI, maaMGao saavalaI {rlaI |

·       “Aalaa paHyalaa paa{]sa, iSapaDlaI Bau[- saarI
Qar~aIcaa parmaya, maaJaM mana gaolaM BarI |”Author: Bahinabai Chaudhari
Book: Bahinabainchi Gani (1952)
No comments:

Video