Sunday, June 21, 2015

Quotes from Books१. मनुष्यप्राण्याचा मनुष्य आणि प्राणी या अन्तर्गत द्वंद्वाशी सतत झगडा चालू असतो.

Author : – Pu. La. Deshpande
Book : - Radiovaril Bhashane Aani Shrutika – Bhag 1


Video