Wednesday, April 27, 2011

Books by VYANKATESH MADGULKAR


Books by Vyankatesh Madgulkar
·       baajaar
·       vaaTa
·       ica~akqaI
·       parvacaa
·       banagarvaaDI
·       paairtaaoiYak
·       vaavaTL
·       ibakT vaaT vaihvaaT
·       sarvaa
·       gaaoYTI GarakaDIla
·       isaMhaMcyaa doSaata
·       AaoJaM
·       maaNadoSaI maaNasao
·       pa`vaasa ek a laoKak acaa
·       vaarI
·       sauimataa
·       maMtarlaolao baoT Anauvaaidta
·       paita gaolao gaM k azovaaDI
·       vaaGaacyaa maagaavar
·       maI AaiNa maaJaa baapa
·       ek  ek r
·       cair~arMga vyai@taica~ao
·       janavanaataIla roKaaTNao
·       jaMgalaataIla idvasa
·       paaMZrI maoMZro ihrvaI ku rNao
·       maulaaNyaacaa bak ra
·       JaaDavar caZNaara kaolha AaiNa Aif`ko taIla pa`aNaI
·        sataI
·       taU vaoDa kuM Baar
·       ASaI maaNasaM ASaI saahsaM
·       k r}NaaYTk
·       ibanaibayaaMcao JaaD
·       jaaMBaLacao idvasa
·       {]Mbarza
·       kuNaacaa kuNaalaa maoL naahI
·       naamaa saapautao
·       kaovaLo idvasa
·       naagaiJara
·       sattaaMtar
·       paaMZ%yaavar k aLo
·       hstaacaa paa{]sa
·       ica~ao AaiNa cair~ao
·       k aLI Aa[-
·       saItaarama ek naaqa
·       gaavaak Dcyaa gaaoYTI
·       maaDgauLk raMcaI k qaa
·       vaaLUcaa ikllaa
·       DaohataIla saavalyaa
·       pa`itainaiQa rcanaae^M
Saturday, April 23, 2011

Quotes from book: GULMOHAR·       “caaMgalaM daonaSao fuTavar]na paDavaM, maaNaUsa iktaI {McaIvar paaocalaa haotaa tao tarI jagaalaa kLola.”
·       “pa`caMD AaGaataaMnaI maaNaUsa taovaZa Kacata naahI. karNa tyaacyaa manaacaI paUva-tayaarI JaalaolaI Asatao. AnapaoXaIta baarIk  saarIk  Qa@k\yaaMnaIca maaNaUsa Kacataao.”
·       “maaNasaacyaa AMgaI kama krNyaacaM ksaba jaovaZM hvaM taovaZMca kama na krtaa kahItarI krIta Aahaota ho daKavaNyaacaM ksabahI hvaM.”

Author: Va. Pu. Kale
Book: Gulmohar (1970)Monday, April 18, 2011

The Curse of The Goddess


ni
BOOK REVIEW “The Curse of the Goddess”


Author: Satyajit Ray
Genre: Fiction, Mystery
Original: Begali
Translated in English by: Gopu Mazumdar
Cost: 99 Rs.
Publisher: A Puffin Original
First Published: 2003

We all know Satyajit Ray as famous and Academy award winner filmmaker. But he was mystery writer too. He wrote many detective novels on his detective character Feluda and Feluda’s adventure. “The Curse of goddess” describes one of those adventures. An old man goes out to picnic with his big family and dies there. Everybody assumes it was “The curse of Goddess”. But was it really curse or well planed murder. Feluda has to find that?
Book keeps you hooked up till the end like any mystery novel should. Book was originally written in Bengali but translated in English by Gopu Mazumdar.

It is a Must Read Book. If I have to rate this book I will give it 7 out of 10.

Other Books by Satyajit Ray,
·         The Emperor’s Ring
·         Trouble in Gangtok
·         The Golden Fortress
·         The Incident on the Kalika Mail
·         A killer in Kailash
·         The Royal Bengal Mystery
·         The Mystery of the Elephant God
·         The Bandits of Bombay
·         Trouble in the Graveyard
·         The Criminals of KathmanduSaturday, April 16, 2011

Books by NA. SI. PHADKE


naa. saI. fDko  yaaMcao saaihtya,

·       Allaah hao Akbar
·       kulaabyaacaI daMDI
·       jaadugaar
·       daOlata
·       ATkopaar
·       inarMjana
·       klaMkSaaoBaa
·       {war
·       AaSaa
·       kaiSmarI gaulaaba
·       pa`vaasaI
·       samarBaumaI
·       {nmaad
·       gaupta pa`ayaiScata
·       [Md`QanauYya
·       pa`ita&aa
·       vaadL
·       SaakuMtala
·       AKaorcao baMQa
·       basa naMbar baara
·       jaIvana saMgaIta
·       maaJaa Qama-
·       JaMJaavaata
·       AMjalaI
·       Jaolama
·       pataMga
·       hsau AaiNa Aasau
·       {jaaDlao!  paNa sauya- kuzo Aaho?
·       BartaIcaI laaT
·       KaoLNaI
·       isataara maMJaIla
·       sairtaa saagar
·       hak
·       sauYamaa
·       caahUla
·       iSakar
·       [Saara
·       {d\yaacaI baata
·       Saaonana
·       {smaana
·       taufana
·       BararI
·       jaKama
·       vaoDo vaaro
·       jahr
·       r}tausaMhar
·       Baaovara
·       Qaaoka
·       inamaa-lya
·       kuhu! kuhu!
·       kqapautalaI
·       hI ka klpad`umaacaI fLo?
·       i~avaoNaI
·       svapnaaMcao saotaU
·       AmaRtaataohI paOjaasaI ijaMko!
·       caaMdnaI
·       taI kSaI? tau kSaI?
·       ek  haotaa yauvaraja
·       baasarI
·       mana Sauw tauJao
·       tarMga
·       gaIta jaunao saUr navao
·       gaganaI {gavalaa saayaMtaara
·       paur]Yajanmaa, hI tauJaI khaNaI
·       iktaI javaL, iktaI dUr
·       caMd`avarcao daga
·       raho manaata ijapsaI
·       maaJaa bakuL, maaJaa pa`aNa
·       AsaahI ek  i~akaona
·       hIra jaao BaMgalaa
·       lagnagaazI paDtaata svagaa-ta
·       baajaIrava
·       jaugaar
·       homaa BaupaaLI
·       maaJyaa saaihtyavaasaataIla smaRtaI
·       laGaukqaa laoKana maM~a AaiNa taM~a
·       laaokmaanya iTLk
·       baavanakSaI
·       pa`itaBaa ivalaasa
·       {sanaI imaza[-
·       pa`itaBaa saQana
·       gaujagaaoYTI
·       lahrI
·       inabaMQa saugaMQa
·       eosaI AXaro risako
·       smaRita AaiNa saMcaar
·       camaolaIcao fula
·       kaoMDmaara
·       marazI laGauinabaMQaacaa janak  kaoNa?
·       maI AaiNa maaJyaa kadMba%yaa
·       naaT\yaacaya- KaaDIlakr
·       KaaDIlakraMcyaa naaT\yakRtaI
·       {paaSaI pa`oma
·       {sanavaarI
·       iSadaora
·       maaJao jaIvana ek  kadMbarI
Books in ENGLISH
·       Sex Problem in India
·       Psychology
·       Social Psychology
·       Elements of Ethics
·       History of Philosophy
·       Manual of Logic
·       Birth Control
·       Leaves in The August Wind
·       Birth Pangs of New Kashmir
·       Sun-beams and Shadows
·       India Vs. Commonwealth Tests
·       India Vs. M.C.C. Tests
·       Whirlwind
·       Where Angels Sell Eggs
·       Freedom Comes to Kashmir

Video