Saturday, April 23, 2011

Quotes from book: GULMOHAR·       “caaMgalaM daonaSao fuTavar]na paDavaM, maaNaUsa iktaI {McaIvar paaocalaa haotaa tao tarI jagaalaa kLola.”
·       “pa`caMD AaGaataaMnaI maaNaUsa taovaZa Kacata naahI. karNa tyaacyaa manaacaI paUva-tayaarI JaalaolaI Asatao. AnapaoXaIta baarIk  saarIk  Qa@k\yaaMnaIca maaNaUsa Kacataao.”
·       “maaNasaacyaa AMgaI kama krNyaacaM ksaba jaovaZM hvaM taovaZMca kama na krtaa kahItarI krIta Aahaota ho daKavaNyaacaM ksabahI hvaM.”

Author: Va. Pu. Kale
Book: Gulmohar (1970)No comments:

Video