Wednesday, April 27, 2011

Books by VYANKATESH MADGULKAR


Books by Vyankatesh Madgulkar
·       baajaar
·       vaaTa
·       ica~akqaI
·       parvacaa
·       banagarvaaDI
·       paairtaaoiYak
·       vaavaTL
·       ibakT vaaT vaihvaaT
·       sarvaa
·       gaaoYTI GarakaDIla
·       isaMhaMcyaa doSaata
·       AaoJaM
·       maaNadoSaI maaNasao
·       pa`vaasa ek a laoKak acaa
·       vaarI
·       sauimataa
·       maMtarlaolao baoT Anauvaaidta
·       paita gaolao gaM k azovaaDI
·       vaaGaacyaa maagaavar
·       maI AaiNa maaJaa baapa
·       ek  ek r
·       cair~arMga vyai@taica~ao
·       janavanaataIla roKaaTNao
·       jaMgalaataIla idvasa
·       paaMZrI maoMZro ihrvaI ku rNao
·       maulaaNyaacaa bak ra
·       JaaDavar caZNaara kaolha AaiNa Aif`ko taIla pa`aNaI
·        sataI
·       taU vaoDa kuM Baar
·       ASaI maaNasaM ASaI saahsaM
·       k r}NaaYTk
·       ibanaibayaaMcao JaaD
·       jaaMBaLacao idvasa
·       {]Mbarza
·       kuNaacaa kuNaalaa maoL naahI
·       naamaa saapautao
·       kaovaLo idvasa
·       naagaiJara
·       sattaaMtar
·       paaMZ%yaavar k aLo
·       hstaacaa paa{]sa
·       ica~ao AaiNa cair~ao
·       k aLI Aa[-
·       saItaarama ek naaqa
·       gaavaak Dcyaa gaaoYTI
·       maaDgauLk raMcaI k qaa
·       vaaLUcaa ikllaa
·       DaohataIla saavalyaa
·       pa`itainaiQa rcanaae^M
No comments:

Video