Friday, December 31, 2010

Poem by Kaviraj Bhushan

Quotes by “KAVIRAJ BHUSHAN”


1.      “[Md` ijaima jaRMBa par, baaDva samba par
ravaNa sadMBa par, rGaukularaja hO |
pavana baairbaah par, saMBau ritanaah par
jyaaoM sahsabaah par, rama id\vajaraja hO |
davaa d`BadMD par, caItaa maRgaJauMD par
BaUYaNa ivatauMD par, jaOsao maRgaraja hO |
Taoja tamaAMsa par, knh ijaima kMsa par
tyaaoM mlaoMcC baMsa par, Saor iSavaraja hO |
Saor iSavaraja hO |”


Author : KAVIRAJ BHUSHAN


Friday, December 17, 2010

Quotes by Samarth Ramdas
Quotes by “SAMARTH RAMDAS”


1.      “vainh taao caotavaavaa ro | caotaivataaMica caotataao |
kolyaanao haota Aaho ro | AaQaI kolaocaI paaihjao |

kaoNa pausao ASa@taalaa | raogaIsao baraDI idsao |
kLa naahI kaMita naahI | yaui@ta bauwI duravalaI |

BaagyaasaI kaya {NaMo ro | yatnaaMvaacaUina raihlao |
yatna taao dova jaaNaavaa | AMtarIM Qairtaa baroM |
Author : Samarth RamdasTuesday, December 14, 2010

Book Review "ZOMBI"
ni

BOOK REVIEW “ZOMBI”


Author: Anand Yadav
Genre: Autobiography
Language: Marathi
Pages: 371
Cost: 100 Rs.
Publisher: Mehta Publishing House
First Published: December 1987

Anand Yadav is one of the well known authors in Maharashtra today for two of his books mostly. One is ‘Natrang’ on which very popular and appreciated Marathi movie made of the same. And the other book was ‘Santsurya Tukaram’ which is Biographical novel on ‘Saint Tukaram’. This book did not go well with ‘Varkari Sampraday’ and he was in news for many days.
‘Zombi’ is his another novel which won ‘Sahitya Akademi Award’ in 1990. The novel is autobiogeaphical story of Anand Yadav of his younger days. Zombi literally means wresting or fighting. Anand Yadav in his childhood days had to fight his way through just to complete his education. And his fight was against none other than his own father. Novel is account of his farmer father who thinks his son's education not only unaffordable but also useless, his loving and hardworking mother, and his life of utter poverty.
Yadav wrote his autobiography in four parts. First part is "Zombi", second one is "Nangarani" (Cultivation of the soil”), third is "Gharabhinti" (meaning “housewalls”), and fourth is "Kachawel" (meaning “a vine of pieces of glass”).
This is must read book especially for urban people. It makes us realize how lucky are we? If I have to rate this book I will give it 9 out of 10.
The following is a list of Anand Yadav’s other literary work,
·       1960 naMtarcaI saamajaIk  isqataI AaiNa saaihtyaataIla navao pa`vaah
·        saaihtyaacaI inaima-taI pa`ik`yaa
·        ga`amaINa saaihtya: svar}pa va samasyaa
·        ga`amaINataa: saaihtya AaiNa vaastava
·        ga`amasaMskRtaI
·        marazI saaihtya: samaaja AaiNa saMskRtaI
·        marazI laGauinabaMQaacaa [itahasa
·        klaocao kataDo
·        saaihityakacaa gaava
·        Aaidtaala
·        saOinak hao, taumacyaasaazI
·        SaovaTcaI laZa[-
·        Aatmacair~a maImaaMsaa
·        JaaoMbaI
·        naaMgarNaI
·        GariBaMtaI
·        kacavaola
·        gaaotaavaLa
·        Baya
·        maa{]laI
·        naTrMga
·        BaUmaIknyaa
·        {KaDlaolaI JaaDM
·        JaaDvaaTa
·        spaSa-kmaLo
·        maaLavarcaI maOnaa
·        paaNaBavaro
·        DvarNaI
·        KaLaL
·        maLyaacaI maataI
·        maataIKaalacaI maataI
·        maayalaokrM
·        eklakaoMDa
·        Garjaava[-
·        {gavataI manao
·        laaoksaMKyaa &aanaoEvar
·        saMtasaUya- taukaramaSaturday, December 11, 2010

Quotes by Sant Eknath
Quotes by “SANT EKNATH”


1.      “dar {GaD, bayaa dar {GaD |
AlaXyapaurBavaanaI, dar {GaD bayaa |
maahUrlaXmaI, dar {GaD bayaa |
tauLjaapaUrlaXmaI, dar {GaD bayaa |
taolaMgaNalaXmaI, dar {GaD bayaa |
knnaDlaXmaI, dar {GaD bayaa |
paataaLlaXmaI, dar {GaD bayaa |
AYTBaujaalaXmaI, dar {GaD bayaa |
paMZrpaUrinavaasaInaI, dar {GaD bayaa |
namaao inagau-Na inarakar | mauL Aaidmaayaa taUM saakar
Gao{ina dha Avataar | kirsaI duYTaMcaa saMhar
dar {GaD, bayaa dar {GaD
dOtyakuLI ihrNyakSyapau janmalaa | taoNao tauJaa Ba@ta gaaMijalaa
tao na paahavaoM taujalaa | tvaaM {ga`r]pa QairlaoM
taovha k`aoQao staMBa faoDUna | narisaMhr]pa Qar]na
dOtyaasaI vaQaUna | pa`lhad idvaTa riXalaa
bayaa dar {GaD | dar {GaD
isataoicana kOvaaro | ravaNa maairlaa sapairvaaroM
Azra padma\ vaanaroM | gaaoMQaL maaMiDlaa laMkosaI
saagar baaMQaaoinayaa iSaLIM | kirsaI laMkocaI haoLI
ravaNa kuMBakNa- GaosaI baLI | KaoLsaI iSaraMcaI caoMDUfLI
bayaa dar {GaD | dar {GaD
klaIcaa pa`qama carNa | dOvataoM rahIlaI lapaUna
taIqao- saaMiDlao mihmaana | Azra vaNa- ek Jaalao
mlaoMCo gaaMijalao dovaBa@taa | maihmaa {cCoidlaa sava-qaa
na calao japatapa tatvataa | ekr}pa sava- Jaalao
bayaa dar {GaD | dar {GaD
Aja-unarqaI svaar hao{]naI | vaaga\daor hataI Qar}naI
rqa ifrivasaI kvataukoM | bayaa dar {GaD
gaNavaadya Bama\ Bama\ Bama\ | dNa\ dNa\ dNa\ kDk\ kDk\
taaoica gaaoMQaL AMbao taujapa`taI | bayaa dar {GaD , dar {GaD
eosao tauja na paahvao jaaNa | mhNaaonaI baOsalaIsa maaOna Qar}na?
ivaTovarI samacarNa zovaUna | inavaaMta baOsalaIsa? bayaa
navaKaMD tauJaI caaoLI | saha paataaLI paa{]lao gaolaIM
ekvaIsa svagao- maukuToM JaLaLI | bayaa dar {GaD
SaMKacakaMikta SaaoBalaI | kaoiTcaMd`saUya-pa`Baa vaolhaLI
eka janaad-naI maa{]laI | krI kRpaocaI saa{laI bayaa
dar {GaD | bayaa dar {GaD | dar {GaD | dar {GaD | dar {GaD |”
Author : Sant Eknath
Wednesday, December 8, 2010

Quotes by Dnyaneshwar
Quotes by “Dnyaneshwar”


1.      “maaJaa ma%hazacaI baaola kaOtauko | pair AmaRtaataoMhI paOjaa ijaMko |
eosaI AXaro risako | maoLivana |”

2.     “AataaM ivaSvaatmako dovao | yaoNao vaagya&aoM taaoYaavaoM
taaoYaaonaI maja d\yaavao | pasaayadana ho |
jao KaLaMcaI vyaMkTI saaMDao | tayaaM satkmaI- rita vaaZao
BaUtaa parsparo jaDao | maO~a jaIvaaMcao |
duirtaaMcao itaimar jaavaao | ivaSva svaQamao-saUyao- paahao
jaao jaoM vaaMiCla taao tao laahao | pa`aiNajaata |
vaYa-ta sakL maMgaLI | [-SvarinaYzaMcaI maaMidyaaLI
Anavarta BaUtaLI | BaoTao tayaaM BaUtaaM |
calaa klpatar]Mcao Aarva | caotanaa icaMtaamaNaIMcao gaava
baaolatao jao ANa-va | paIyaUYaacao |
caMd`mao jao AlaaMCna | maataM-MD jao taapahIna
tao savaa-MhI sada sajjana | saaoyaro haotau |
kIMbahunaa sava-sauKaIM | paUNa- haovaaonaI itahI laaokIM
Baija jaao AaidpaurYaI | AKaMDIta ||”
Author : Dnyaneshwar
Saturday, December 4, 2010

Kashyap Rushinchi Bhumi - Kashmir

ni
BOOK REVIEW “Kashyap Rushinchi Karmbhumi - Kashmir”


Author: Prof. Dr. Sumati Walake
Editor: Prof. Namrata Bhat
Language: Marathi
Pages: 185
Cost: 125 Rs.
Publisher: Press and Pack Industries
First Published: 10 September 2002

Book is compilation of articles written by Dr. Sumati Walake in newspaper. While reading this book you can not help feeling the book is biased. All these articles are written by a hardcore Hindu who is trying to claim the land of Kashmir. And for this she is taking the aid of History or the ‘Puranashastra’, ancient Indian epics. But whoever visited the Kashmir or following Kashmir story will know that current situation there is nothing like the book.
But it is worth reading because the author did lot of research for these articles and there are some interesting facts in these books. If I have to rate this book I will give it 5 out of 10.
Video