Friday, December 31, 2010

Poem by Kaviraj Bhushan

Quotes by “KAVIRAJ BHUSHAN”


1.      “[Md` ijaima jaRMBa par, baaDva samba par
ravaNa sadMBa par, rGaukularaja hO |
pavana baairbaah par, saMBau ritanaah par
jyaaoM sahsabaah par, rama id\vajaraja hO |
davaa d`BadMD par, caItaa maRgaJauMD par
BaUYaNa ivatauMD par, jaOsao maRgaraja hO |
Taoja tamaAMsa par, knh ijaima kMsa par
tyaaoM mlaoMcC baMsa par, Saor iSavaraja hO |
Saor iSavaraja hO |”


Author : KAVIRAJ BHUSHAN


No comments:

Video