Friday, December 17, 2010

Quotes by Samarth Ramdas
Quotes by “SAMARTH RAMDAS”


1.      “vainh taao caotavaavaa ro | caotaivataaMica caotataao |
kolyaanao haota Aaho ro | AaQaI kolaocaI paaihjao |

kaoNa pausao ASa@taalaa | raogaIsao baraDI idsao |
kLa naahI kaMita naahI | yaui@ta bauwI duravalaI |

BaagyaasaI kaya {NaMo ro | yatnaaMvaacaUina raihlao |
yatna taao dova jaaNaavaa | AMtarIM Qairtaa baroM |
Author : Samarth RamdasNo comments:

Video