Sunday, December 4, 2011

Must Read Books ............. 12


  
111.     Book Name: “Homkund”
Language: Marathi
Author: Subhash Bhende
Genre: Fiction
Pages: 348
Cost: 280 Rs.
Publisher: Majestic Prakashan
First Published in India: November 2007

112.      Book Name: “Garambicha Bapu”
Language: Marathi
Author: Shri. Na. Pendase
Genre: Fiction
Pages: 227
Publisher: Continental Prakashan
First Published: 1952

113.      Book Name: “The Middleman”
Original Title: Jana Aranya
Original Language: Bengali
Translated By: Arunava Sinha
Genre: Fiction
Pages: 192
Publisher: Penguin Books
First Edition: 2009

114.      Book Name: “The Final Question”
Original Title: Shesh Prashna
Original Language: Bengali
Translated By: The Department of English, Jadavpur University
Genre: Fiction
Pages: 339
Cost: 350/-
Publisher: Penguin Books
First Edition in Bengali: 1931

115.      Book Name: “Tarphula”
Author: Shankar Patil
Language: Marathi
Genre: Fiction
Pages: 289
Cost: 240 Rs.
Publisher: Mehta Publishing House
First Published: 1934

 
116.      Book Name: “Radheya”
Language: Marathi
Author: Ranjit Desai
Genre: Novel
Pages: 263
Cost: 120 Rs.
Publisher: Mehta Publishing House
First Published: 1973

 
117.      Book Name: “Kane And Abel”
Language: English
Author: Jeffrey Archer
Genre: Fiction
Pages: 477

118.      Book Name: “Purvrang”
Language: Marathi
Author: Pu. La. Deshpande
Genre: Travel Diaries
Pages: 287
Cost: 150 Rs.
Publisher: Shri Vidya Prakashan
First Published: 15th September 1963

 
119.      Book Name: “By The Prickling of My Thumbs”
Language: English
Author: Agaths Christie
Genre: Mystery
Pages: 224
Cost: 125 Rs.
Publisher: Harper Collins
First Published: 1968

120.            Book Name: “Shitu”
Language: Marathi
Author: Go. Ni. Dandekar
Genre: Fiction
Pages: 138
Cost:  Rs.80
Publisher: Mauj Prakashan Gruh
First Published: 


Tuesday, August 9, 2011

Quotes from Book "Bahinabainchi Gani" ....... 6


Quotes from Book “Bahinabainchi Gani”


·       “maaJaM du:Ka, maaJaM du:Ka, jaSaI AMQaarlaI rata
maaJaM sauKa, maaJaM sauKa, hataatalaI kaDvaata |

maaJao duKaM, maaJao duKaM, tayaGarata kaoMDlao
maaJao sauKaM, maaJao sauKaM, haMDyaaJauMbar TaMgalao |”

·       “Aro CapaIsanaI AalaM, maanasaalao samajalaM
CapaIsanaI jao raHya, dovaalaoca {majalaM |”

·       “AarSaI JaalaI paarKaI, Aataa maI kaonaa saarKaI?”

·       “k%yaalyao gaolaI navasa, Aaja inaGaalaI Avasa”

·       “Daoyaalao AalaI laalaI, casmyaalao AaOsadI laavalaI”

·       “vaDganyaalao zana naahI
GarkaoMbaDyaalao gyaana naahI
Garjaavayaalao maana naahI.”

·       “mhnanaaranao mhna ko laI
jaananaaralao A@k la AalaI |”Author: Bahinabai Chaudhari
Book: Bahinabainchi Gani (1952)Saturday, August 6, 2011

Quotes from Book "Bahinabainchi Gani" ....... 5


Quotes from Book “Bahinabainchi Gani”


·       “Qar~aIcyaa ku SaImaQaI, baIyaibayaanaM inajalaI
va%ho pasarlaI maaTI, jaSaI Saala paaMGarlaI |

baIya Traro Bau[-ta, savao- kaoMba Aalao va%ho
gaHyarlaM Saota jasaM, AMgaavartaI Saharo |

{]na vaa%yaaSaI Kaoyataa, eka eka kaoMbaataUna
paga-TlaM daona paanaM, jasao hata jaaoDIsana |

Tayaa vaajavataI paanaM, dMga dovaacyaa BajanaI
jasao k rtaI karaonyaa, hao{] do ro AabaadanaI |


·       “Aro KaaopyaamaQaI Kaaopaa, saugarNaIcaa caaMgalaa
doKaa ipalaasaazI itanaM, Jaaoka JaaDalao TaMgalaa |

ipalaM inajalao Kaaopyaata, jasaa Jaulataa baMgalaa
itacaa ipalaamaQaI jaIva, jaIva JaaDalao TaMgalaa |

saugarIna saugarIna, ASaI maaJaI ro cataur
italao jalamaacaa saMgaataI, imayao ganyaagaMpyaa nar |

Kaaopaa [nalaa [nalaa, jasaa igala@yaacaa kaosaa
paaKaracaI karaigarI, jara doKa ro maanasaa |

itacaI {laUSaIca caaoca, taoca data taoca Aaoz
taulao dolaoro dovaanaM, daona hata dha baaoTM ?

·       “maaJaM maahor maahor, sada gaanaM tauJyaa AaozI
maMga maahor]na AalaI, saasaralao k SaasaazI?

doro doro yaaogyaa Qyaana, eok  kaya maI saaMgatao
laokIcyaa maahorasaazI, maaya saasarI naaMdtao |”

·       “sada jagaacyaa karnaI, caMdnaaparI Gasalaa
Aro saaotaamaQaI tyaalao, dova idsalaa idsalaa

saaotaa Jaalaa ro dgaD, Gaava TakIcaa saaosalaa
Aro dgaData tyaalaa, dova idsalaa idsalaa |

Daoyao imaTlao imaTlao, saaotaalao baI [sarlaa
Aro AMQaa%yaata tyaalao, dova idsalaa idsalaa |”

·       javha [maana sacaaoTI, paapaamaQaI ro bauDalao
tavha yaaca maanasaanaM, ikllyaa kulaupa GaDlao |

ikllyaa rahtyaa izkanaI, javha itajaao%yaa faoDlyaa
tavha yaaca maanasaanaM, baoDyaa laaoKaMDI GaDlyaa |”Author: Bahinabai Chaudhari
Book: Bahinabainchi Gani (1952)
Video