Saturday, August 6, 2011

Quotes from Book "Bahinabainchi Gani" ....... 5


Quotes from Book “Bahinabainchi Gani”


·       “Qar~aIcyaa ku SaImaQaI, baIyaibayaanaM inajalaI
va%ho pasarlaI maaTI, jaSaI Saala paaMGarlaI |

baIya Traro Bau[-ta, savao- kaoMba Aalao va%ho
gaHyarlaM Saota jasaM, AMgaavartaI Saharo |

{]na vaa%yaaSaI Kaoyataa, eka eka kaoMbaataUna
paga-TlaM daona paanaM, jasao hata jaaoDIsana |

Tayaa vaajavataI paanaM, dMga dovaacyaa BajanaI
jasao k rtaI karaonyaa, hao{] do ro AabaadanaI |


·       “Aro KaaopyaamaQaI Kaaopaa, saugarNaIcaa caaMgalaa
doKaa ipalaasaazI itanaM, Jaaoka JaaDalao TaMgalaa |

ipalaM inajalao Kaaopyaata, jasaa Jaulataa baMgalaa
itacaa ipalaamaQaI jaIva, jaIva JaaDalao TaMgalaa |

saugarIna saugarIna, ASaI maaJaI ro cataur
italao jalamaacaa saMgaataI, imayao ganyaagaMpyaa nar |

Kaaopaa [nalaa [nalaa, jasaa igala@yaacaa kaosaa
paaKaracaI karaigarI, jara doKa ro maanasaa |

itacaI {laUSaIca caaoca, taoca data taoca Aaoz
taulao dolaoro dovaanaM, daona hata dha baaoTM ?

·       “maaJaM maahor maahor, sada gaanaM tauJyaa AaozI
maMga maahor]na AalaI, saasaralao k SaasaazI?

doro doro yaaogyaa Qyaana, eok  kaya maI saaMgatao
laokIcyaa maahorasaazI, maaya saasarI naaMdtao |”

·       “sada jagaacyaa karnaI, caMdnaaparI Gasalaa
Aro saaotaamaQaI tyaalao, dova idsalaa idsalaa

saaotaa Jaalaa ro dgaD, Gaava TakIcaa saaosalaa
Aro dgaData tyaalaa, dova idsalaa idsalaa |

Daoyao imaTlao imaTlao, saaotaalao baI [sarlaa
Aro AMQaa%yaata tyaalao, dova idsalaa idsalaa |”

·       javha [maana sacaaoTI, paapaamaQaI ro bauDalao
tavha yaaca maanasaanaM, ikllyaa kulaupa GaDlao |

ikllyaa rahtyaa izkanaI, javha itajaao%yaa faoDlyaa
tavha yaaca maanasaanaM, baoDyaa laaoKaMDI GaDlyaa |”Author: Bahinabai Chaudhari
Book: Bahinabainchi Gani (1952)
No comments:

Video