Tuesday, August 9, 2011

Quotes from Book "Bahinabainchi Gani" ....... 6


Quotes from Book “Bahinabainchi Gani”


·       “maaJaM du:Ka, maaJaM du:Ka, jaSaI AMQaarlaI rata
maaJaM sauKa, maaJaM sauKa, hataatalaI kaDvaata |

maaJao duKaM, maaJao duKaM, tayaGarata kaoMDlao
maaJao sauKaM, maaJao sauKaM, haMDyaaJauMbar TaMgalao |”

·       “Aro CapaIsanaI AalaM, maanasaalao samajalaM
CapaIsanaI jao raHya, dovaalaoca {majalaM |”

·       “AarSaI JaalaI paarKaI, Aataa maI kaonaa saarKaI?”

·       “k%yaalyao gaolaI navasa, Aaja inaGaalaI Avasa”

·       “Daoyaalao AalaI laalaI, casmyaalao AaOsadI laavalaI”

·       “vaDganyaalao zana naahI
GarkaoMbaDyaalao gyaana naahI
Garjaavayaalao maana naahI.”

·       “mhnanaaranao mhna ko laI
jaananaaralao A@k la AalaI |”Author: Bahinabai Chaudhari
Book: Bahinabainchi Gani (1952)No comments:

Video