Tuesday, August 9, 2011

Quotes from Book "Bahinabainchi Gani" ....... 6


Quotes from Book “Bahinabainchi Gani”


·       “maaJaM du:Ka, maaJaM du:Ka, jaSaI AMQaarlaI rata
maaJaM sauKa, maaJaM sauKa, hataatalaI kaDvaata |

maaJao duKaM, maaJao duKaM, tayaGarata kaoMDlao
maaJao sauKaM, maaJao sauKaM, haMDyaaJauMbar TaMgalao |”

·       “Aro CapaIsanaI AalaM, maanasaalao samajalaM
CapaIsanaI jao raHya, dovaalaoca {majalaM |”

·       “AarSaI JaalaI paarKaI, Aataa maI kaonaa saarKaI?”

·       “k%yaalyao gaolaI navasa, Aaja inaGaalaI Avasa”

·       “Daoyaalao AalaI laalaI, casmyaalao AaOsadI laavalaI”

·       “vaDganyaalao zana naahI
GarkaoMbaDyaalao gyaana naahI
Garjaavayaalao maana naahI.”

·       “mhnanaaranao mhna ko laI
jaananaaralao A@k la AalaI |”Author: Bahinabai Chaudhari
Book: Bahinabainchi Gani (1952)Saturday, August 6, 2011

Quotes from Book "Bahinabainchi Gani" ....... 5


Quotes from Book “Bahinabainchi Gani”


·       “Qar~aIcyaa ku SaImaQaI, baIyaibayaanaM inajalaI
va%ho pasarlaI maaTI, jaSaI Saala paaMGarlaI |

baIya Traro Bau[-ta, savao- kaoMba Aalao va%ho
gaHyarlaM Saota jasaM, AMgaavartaI Saharo |

{]na vaa%yaaSaI Kaoyataa, eka eka kaoMbaataUna
paga-TlaM daona paanaM, jasao hata jaaoDIsana |

Tayaa vaajavataI paanaM, dMga dovaacyaa BajanaI
jasao k rtaI karaonyaa, hao{] do ro AabaadanaI |


·       “Aro KaaopyaamaQaI Kaaopaa, saugarNaIcaa caaMgalaa
doKaa ipalaasaazI itanaM, Jaaoka JaaDalao TaMgalaa |

ipalaM inajalao Kaaopyaata, jasaa Jaulataa baMgalaa
itacaa ipalaamaQaI jaIva, jaIva JaaDalao TaMgalaa |

saugarIna saugarIna, ASaI maaJaI ro cataur
italao jalamaacaa saMgaataI, imayao ganyaagaMpyaa nar |

Kaaopaa [nalaa [nalaa, jasaa igala@yaacaa kaosaa
paaKaracaI karaigarI, jara doKa ro maanasaa |

itacaI {laUSaIca caaoca, taoca data taoca Aaoz
taulao dolaoro dovaanaM, daona hata dha baaoTM ?

·       “maaJaM maahor maahor, sada gaanaM tauJyaa AaozI
maMga maahor]na AalaI, saasaralao k SaasaazI?

doro doro yaaogyaa Qyaana, eok  kaya maI saaMgatao
laokIcyaa maahorasaazI, maaya saasarI naaMdtao |”

·       “sada jagaacyaa karnaI, caMdnaaparI Gasalaa
Aro saaotaamaQaI tyaalao, dova idsalaa idsalaa

saaotaa Jaalaa ro dgaD, Gaava TakIcaa saaosalaa
Aro dgaData tyaalaa, dova idsalaa idsalaa |

Daoyao imaTlao imaTlao, saaotaalao baI [sarlaa
Aro AMQaa%yaata tyaalao, dova idsalaa idsalaa |”

·       javha [maana sacaaoTI, paapaamaQaI ro bauDalao
tavha yaaca maanasaanaM, ikllyaa kulaupa GaDlao |

ikllyaa rahtyaa izkanaI, javha itajaao%yaa faoDlyaa
tavha yaaca maanasaanaM, baoDyaa laaoKaMDI GaDlyaa |”Author: Bahinabai Chaudhari
Book: Bahinabainchi Gani (1952)
Tuesday, August 2, 2011

Literature of Ga. Di. MadgulkarBooks by Ga. Di. Madgulkar
·       gaIta ramaayaNa
·       paUrIyaa
·       vaOSaaKaI
·       qaaorlaI paataI
·       saaonao AaiNa maataI
·       kR YNaacaI k rMgaLI
·       baaMQaavarcyaa baaBaLI
·       lapalaolaa AaoGa
·       caMdnaI {dbattaI
·       iBaMtaIlaa kana Asataata
·       pa`taapagaD
·       gaMgaota GaaoDM nhalaM
·       taulasaIramaayaNa
·       gaidmaa saaihtya navanaIta
·       caO~abana
·       taIL AaiNa taaMdUL
·       Baataacao fUla
·       vaoga
·       baaolak a SaMKa
·       gaIta saaOBad`
·       k avyak qaa
·       {Bao Qaagao AaDvao Qaagao
·       vaaTovarlyaa saavalyaa
·       jaaoigayaa
·       maMtarlaolaI idvasa
·       gaIta gaaopaala
·       taupaacaa naMdadIpa
·       Aak aSaacaI fLo
·       saugaMQaI vaINaa
·       SaaSaMk  maMijarI
·       caar saMgaItaIk a
·       taIna ica~ak qaaVideo