Monday, June 27, 2011

Quotes from Book "Bahinabainchi Gani"

Quotes from Book “Bahinabainchi Gani”


·       “maaJaI maaya sarsaaotaI, maalao iSak vatao baaolaI
laaok  baihnaacyaa manaI, iktaI gaupaItaM paorlaI |

maaJyaasaazI paaMDUrMgaa, tauJaM gaItaa Baagavata
paavasaata saamaavataM, maaTImaQaM {gavataM |

Aro dovaacaM dSa-na, JaalaM JaalaM Aapasauk
ihirdata saUya-baapaa, dayao Ar]paaca r]pa |

tauJyaa paayaacaI caahUla, laagao paanaapaanaaMmaQaI
dovaa tauJaM yaonaMjaanaM, vaara saaMgao kanaamaQaI |

fulaamaQaI samaavalaa, QartaIcaa parmaya
maaJyaa naakalaa [caara, naqanaIlaa tyaacaM kaya?

iktaI rMgavaSaI rMga, rMga Barlao Daoyaata
maaJyaasaazI iSarIrMga, rMga Kaoyao AaBaayaata

QataI- maQalyaa rsaanaM, jaIBa maaJaI savaadtao
tavha taaoMDatalaI cava, ipaMDamaQaI zava Gaotao.”


Author: Bahinabai Chaudhari
Book: Bahinabainchi Gani (1952)

No comments:

Video