Monday, June 6, 2011

Books by RATNAKAR MATKARI


Books by RATNAKAR MATKARI
·       Kaok Da
·       inama-nauYya
·       k baMQa
·       inajaQaama
·       maRtyauMjayaI
·       rMgaaMQaLa
·       maQyara~aIcao paDGama
·       Alabatyaa galabatyaa
·       raXasaraja ijaMdabaad
·       Saabbaasa laak Dyaa
·       svapnaataIla caaMdNao
·       tana mana
·       saMBa`maacyaa laaTa
·       faSaI baKaL
·       jaadU taorI najar
·       baICla baorayala marazI eka^MkI
·       inavaDk  marazI ekaMkIka
·       inammaa iSammaa raXasa
·       QaDpaDo, baDbaDo, marku To AaiNa maMDLI
·       gaa{} gaaNao gamaitacao
·       AarNyak
·       Aamhalaa vaogaLM vhayacaMya
·       AMtabaa-Hya
·       Apara~a
·       ek da pahavaM k r]na
·       Gar itaGaaMcaM hvaM
·       jaava[- maaJaa Balaa
·       jaaOL
·       k taa- krivataa
·       ipa`yatamaa
·       saaTMlaaoTM
·       SaU.. kuzo baaolaayacaM naahI
·       taumacao Amaucao gaaNao
·       ivazao rKaumaaya
·       gaihro paaNaI
·       dovakI
·       caUk BaUla d\yaavaI GyaavaI
·       AMSa
·       camatkar Jaalaaca paaihjao !
·       spaSa- AmaRtaacaa
·       sattaaMQa
·       Kaaola Kaaola paaNaI
·       dadacaI gala-f`oMD
·       Asvasqa ra~a AaiNa [tar ekaMkIka
·       baara pastaIsa
·       maaNasaacyaa gaaoYTI
·       saaonaorI manaacaI parI
·       yaXanaMdna
·       hsataa hsaivataa
·       Sabd Sabd Sabd
·       sardar fakDaojaI vaakDo
·       AjaUna yaaOvanaata maI
·       JapaaTNaa%yaa gaaoYTI
·       saaonaorI saavalyaa
·       rtnaaXarM
·       eok  Taolao paDtaahota
·       maaNasaacyaa gaaoYTI 2
·       Aaz Kaucyaa- AaiNa kaLaoKa
·       maulaaMcaI naaTko
·       bakasaUr
·       paa^iJaiTvh
·       saMdoh
·       baaL AMQaar paDlaa
·       SaaMtataocaa Aavaaja
·       paanagaLIcao JaaD
·       taRpta maOfla
·       laaok k qaa 78
·       BaUta Ad\BaUta
·       caar idvasa pa`omaacao
·       rMgayaa~aI
No comments:

Video