Tuesday, May 17, 2011

Quotes from book: KROUNCHVADH


Quotes from Book “Krounchvadh”


·       “lahanapaNaI JaaDalaa TaMgalaolyaa JaaopaaLyaavar basaUna {Mca Jaaoko  Gaotaanaa svaga- AgadI javaL Asalyaacaa saaXaatkar hao{]na maaJao mana AanaMdanao fulaUna jaata Asao; paNa Aataa? Aataa Jaaoka iktaIhI {Mca gaolaa tarI AakaSa AapalyaapaasaUna far far dUr Aaho yaacaI jaaNaIva hao{]na maaJao mana {dasa hao{]na jaatao.”
·       “DaoLyaaMtalyaa paaNyaanao manauYya svata:cyaa hRdyaataIla Aagasauwa SaaMta kr] Sak ta naahI.”
·       “maaNausa Aapalyaa [valyaa AaSaaMcao baMgalao baaMQata Asataao! AaiNa dOva? dOva ek  KaaoDkr maUla Aaho. tao icamauklao baMgalao paaDNyaata tyaalaa ivalaXaNa AanaMd haota Asataao. ”
·       “ima~aacyaa maRtyaUpaoXaahI maO~aIcao marNa AsaHya Asatao.”
·       “maaNasao janmaalaa yaotaata; paNa maaNausakI inamaa-Na kravaI laagatao.”
·       “AayauYyaata laZa[-ta nakao Asalaolao Anaok  tah maaNasaalaa kravao laagataata.”
·       “klaa hI BaUtakalaacaI knyaa, vata-maanakalaacaI patnaI AaiNa BaivaYyakalaacaI maataa Asatao mhNao!”

Author: Vi. Sa. Khandekar
Book: Krounchvadh (1942)No comments:

Video