Monday, May 23, 2011

Books by GANGADHAR GADGIL

Books by GANGADHAR GADGIL
·       maanasaica~ao (1946)
·       kDU AaiNa gaaoD (1948)
·       navyaa vaaTa (1950)
·       k bautaro (1952)
·       gaaopauraMcyaa pa`doSaata (1952)
·       talaavaatalao caaMdNao (1954)
·       ilalaIcao fula (1955)
·       vaogaLo jaga (1958)
·       saataa samaud`apalaIkDo (1959)
·       gauNaak ar (1965)
·       AazvaNa (1978)
·       {d\Qvasta ivaSva (1982)
·        Crazy Bombay (1991)
·       eka maMugaIcao mahaBaarta (1992)
·       saata majalao hasyaacao (1994)
·       dud-mya
·       saaihtyaatalao maanadMD
·       KaDk  AaiNa paaNaI
·       maMuba[- AaiNa mauMba[-k r
·       BaaopaLa, baayakao AaiNa DaoMbalaM
·       BararI
·       safr
·       bahurMgaI risak taocaI
·       paaca naaiTka
·       pa`arMBa
·       ASaa cataur baayaka
·       AamhI Aapalao QaDQaaopaT
·       baMDU ibalaMdr zrtaao
·       baugaDI maaJaI saaMDlaI gaM
·       caIna: ek ApaUva- AnauBava
·       baMDU naanaU AaiNa gaulaabaI httaI
·       snaohlataa baMDUlaa Amaoirkota naotao
·       baMDU, jagaU AaiNa Katarnaak  Abdullaa
·       paaNyaavarcaI AXaro
·       baabaaMcaM kilaMgaD AaiNa maulaIcaa svaoTr
·       ekokIcaI k qaa
·       gaMQava-yauga
·       kajavaa
·       naayagaaracao naadba`mh
·       ihmamaya Alaaska
·       baMDU naaTk  krtaao
·       baMDU maaokaT sauTtaao
·       hasa%yaa k qaa
·       gaMgaaQar gaaDgaILaMcyaa inavaDk  ifr@yaa
·       mauMba[-cyaa navalak qaa
·       laMbyaacavaD\yaa  gaaoYTI
·       baMDUcao gaupacaupa
·       maharaYT/acao pa`Sna: kahI paaKaMDI ivacaar
·        The Throttled Street and Other Stories
·        Women And Other Stories
·        Husbands & Pumpkins & Other StoriesNo comments:

Video