Thursday, March 3, 2011

Quotes from Book Pangira

1.      “paustakata ekIsaarKaM baL naahI paNa vyavaharata baokIsaarKaI gaMmata naahI.”
2.     “k`aMtaI, ivad`aoh vagaOro saa%yaa paustakatalyaa gaaoYTI. caar paustakM ilahUna AaiNa paaopaTavaanaI gaaoD baaolaUna ka kuzM samaajasaovaa haotao? Hataata sattaa paaihjao. sattaosaarKaM jagaata dusarM sauMdr kaya Aaho? sattaa AalaI, kI gaaorgairbaaMcao AEa`U pausataa yaotaata. naDIlaa {payaaogaI paDtaa yaotaM.”

Author: Vishwas Patil
Book: PANGIRA


No comments:

Video