Tuesday, March 8, 2011

Quotes from Book: Mi Manus Shodhatoy

Quotes from Book “MI MANUS SHODHATOY”


1.      “kagadalaa AhMkar icakTlaa kI tyaacaM saiT-ifkIT haotaM.”
2.     “kja- kaZNaM mhNajao Balaamaaoza dgaD iSaKaravar}na paayaqyaakDo ZklaUna doNaM AaiNa kaZlaolaM kja- foDNaM mhNajao taaoca Balaamaaoza dgaD, Zklata Zklata tyaa pa`caMD DaoMgaracyaa iSaKaravar paunha nao{]na zovaNaM.”

Author: Va. Pu. Kale
Book: Mi Manus Shodhatoy (1975)No comments:

Video