Thursday, November 11, 2010

Quotes from Book: "Ha Jai Nawacha Itihas Aahe"

Quotes from Book “HA JAI NAWACHA ITIHAS AAHE”


1.   No Man is Hero to His Valet.
2.   “AQamaa-cyaa paXaacaa Asaa paraBava haotaao Asao jagaacaa [itahasa paahUna mhNataa yaota naahI. {laT jaao paXa ivajayaI haotaao taaoca maagaUna Qamaa-caa, naItaIcaa Asao zrivaNyaacaa pa`yatna haotaao Asao [itahasa saaMgata Aaho.”Author : – Aanand Sadhale
Book : - Ha Jai Nawacha Itihas Aahe


No comments:

Video