Friday, May 14, 2010

Quotes from Book "Sampurna Balakram"


१. आम्हा पौर्वात्यांच्या आणि पाश्चात्य इंग्रजांच्या आचार विचार कल्पनांत जे दक्षिनोत्तर अंतर आहे ते लक्षात येते. इकडे आम्ही 'गरजवंताला अक्कल नाही' असे म्हणतो, तर तिकडे इंग्रज लोक 'गरज हि शोधाकतेची आई आहे!' आस्व त्याबरहुकूम गरजेचा मारा चुकवितात आणि उलट 'अक्क्ल्वान्ताला गरज नसते' असा व्यत्यास सिद्ध करून दाखवितात.
2. His Verticality Went into His Horizontility” साधा अर्थ तो पडला.
 
Author : – Ram Ganesh Gadakari
Book : - Sampurna Balakram

No comments:

Video