Monday, November 19, 2012

Quotes from Book "BAI, BAIKO, AANI CALENDAR"


१. दात जिभेला म्हणतात,
 'हम बत्तीस तू अकेली, बसी हमारी माय..
 जरासी कतर खाउं तो फिर्याद कहां ले जाय?'
त्यावर जीभ म्हणते,
 'मानती हुं मैं अकेली, तुम बत्तीस, बसी तुम्हारी माय
जरासी तेढी बात करूं तो बात्तीसही गिर जाये.'


Author : – Va. Pu. Kale
Book : - Bai, Baiko, Calendar

No comments:

Video