Thursday, February 3, 2011

Poem by Swatantryaveer Savarkar for SHIVAJI MAHARAJ

Poem by Swatantravir Sawarkar”


1. ho ihMduSai@ta à saMBaUta à dIptatama à taojaa
ho ihMdutapasyaa à paUta [SvarI Aaojaa
ho ihMduEa`I à saaOBaagya à BaUitacyaa saajaa
ho ihMdu naRisaMha pa`Baao iSavaajaIrajaa
kir ihMduraYT/ hoM tautaoM | vaMdnaa
kir AMta:krNa tauja AiBa­ànaMdnaa
tava cariNaM Bai@tacyaa cacaI- caMdnaa
gaUZSaa paurvaI tyaa na kqaUM Saktaao jyaa
ho ihMdunaRisaMha pa`Baao iSavaajaIrajaa !

ha Bagna taT Asao gaDagaDacaa AajaI
ha Bagna Aaja jayaduga- AaMsavaaMmaajaI
hI BavainacaI Hyaa paunha gaMjalaI Qaara
taI mhNaunaI BavaanaI do na kuNaa AaQaara
gaD kaoT jaMijaro saaro | BaMgalaoM
jaahlaI rajaQaanyaaMcaI | jaMgalaoM
pardasya à paraBaivaM saarI | maMgalaoM
yaa jagaita jagaU hI Aaja gamatasao lajjaa
ho ihMdU à naRisaMha pa`Baao iSavaajaIrajaa

jaI Sauiw hRdaica ramadasaSaIr DulavaI
jaI bauiw\ paaca SaahIMsa Sa~aucyaa JaulavaI
jaI yaui@ta kUTnaItaIMta KalaaMsaI bauDvaI
jaI Sai@ta balaaonmattaasa padtalaI tauDvaI
taI SauwI hotaucaI kmaI- | rahu do
taI bauwI BaabaDyaa jaIvaa | laahu do
taI Sa@taI SaaoiNataamaajaI | vaahu do
do paunha maM~a taao idlao samaqao- tauja jyaa
ho ihMdu naRisaMha pa`Baao iSavaajaIrajaa !Author: Swatantryaveer Sawarkar
Book: AgninrutyaNo comments:

Video