Saturday, October 2, 2010

Quotes from Book "Aanandmath"Quotes from Book “Aanand Math”

1. “vando maatarma\

saujalaama sauflaama malayajaSaItalaama\”

SasyaSyaamalaama\ maatarma\ |

SauBa`jyaaotsnaapaulaiktayaaimanaIma\

Fullakusaimataad`madlaSaaoiBanaIma\

sauhaisanaIma\ saumaQaur BaaiYaNaIma\

sauKadama\ vardama\ maatarma\ ||1||

vando maatarma\|

kaoiT kaoiT kNz kla kla inanaad kralao,

kaoiT kaoiT BaujaOQaR-ta Karkrvaalao,

Abalaa kona maa eta balao|

bahubalaQaairNaIma\ namaaima taairNaIma\

irpaudlavaairNaIma\ maatarma\ ||2||

vando maatarma\|

tauima ivadyaa, tauima Qama-

tauima hRid, tauima mama-

tvaM ih pa`aNaa: SarIro

baahutao tauima maa Saikta,

hRdyao tauima maa Baikta,

taaomaar[- pa`itamaa gaiD maindro maindro ||3||

maatarma\ vando maatarma\|

tvama ih dugaa- dSapa`hrNaQaairNaI

kmalaa kmaladlaivahairNaI

vaaNaI ivad\yaadaiyanaI,

namaaima tvaama\ namaaima kmalaama\

Amalaama\ Ataulaama\ saujalaama\ sauflaama\ maatarma\ ||4||

vando maatarma\ |

Syaamalaama\ sarlaama\ sauistamaama\ BaUiYataama\

QarNaIma\ BarNaIma\ maatarma\ ||5||

vando maatarma\ |”

Author : – Bankimchandra Chattopadhyay

Book : - Aanand MathNo comments:

Video