Tuesday, June 29, 2010

Quotes from Book: "VIDHAVA KUMARI"


१. खोटं म्हणजे काय?
    जे माणसाला सुचतं, पण देवाला रुचत नाही ते खोटं.
Author : – Mama Varerkar
Book : - VIDHAVA KUMARI
No comments:

Video