Sunday, June 21, 2015

Quotes from Books



१. मनुष्यप्राण्याचा मनुष्य आणि प्राणी या अन्तर्गत द्वंद्वाशी सतत झगडा चालू असतो.





Author : – Pu. La. Deshpande
Book : - Radiovaril Bhashane Aani Shrutika – Bhag 1






Video